Main Page Sitemap

Huur in bw


huur in bw

Hebben zij in de huurovereenkomst vermeld dat het gaat om escort beylikduzu het verhuren van een atelier, terwijl er in werkelijkheid van begin af aan sprake was van het verhuren van woonruimte, dan is die laatste kwalificatie doorslaggevend.
Amundsenstraat 16 7534 ZL Enschede, meer info, te koop, overdracht Vraagprijs 375.000,-.k.Artikel 2, artikel 3, artikel 4, wanneer de koop is gesloten zonder dat de prijs is bepaald, is de koper een redelijke prijs verschuldigd; bij de bepaling van die prijs wordt rekening gehouden met de door de verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen.Voorts huren stendal worden perioden van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, anders dan bedoeld in de vorige zin, samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof.De eerste zin geldt niet voor het geval bedoeld in artikel 83, onder c, van Boek.Artikel 210 Artikel 211 Afdeling.Totstandkoming en duur van huurovereenkomsten terzake van bedrijfs- en kantoorruimte.Huur van woonruimte Onderafdeling.Artikel 209 Van de artikelen 206, leden 1 en 2, 207 en 208 kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen.
Gebruik van algemene huurvoorwaarden, maakt de verhuurder gebruik van algemene huurvoorwaarden, waarnaar hij bijvoorbeeld in het huurcontract verwijst, dan is het raadzaam om een gedateerd exemplaar van die voorwaarden eveneens door de huurder te laten ondertekenen én zelf te behouden en te bewaren.
Artikel 977 Artikel 978 Artikel 979 Artikel 980 Artikel 981 Overlijdt de verzekerde ten gevolge van een van het risico uitgesloten oorzaak en heeft de verzekering afkoopwaarde, dan wordt de verzekeraar een bedrag verschuldigd gelijk aan de afkoopwaarde berekend naar de dag voorafgaande aan het overlijden.
Artikel 665a Indien in een onderneming geen ondernemingsraad is ingesteld, noch een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld krachtens artikel 35c, eerste lid, of artikel 35d, eerste lid, van de Wet op de ondernemingraden, stelt de werkgever de eigen werknemers die betrokken zijn bij de overgang van de onderneming.
Artikel 10, artikel 11, indien bij een consumentenkoop de zaak bij de koper wordt bezorgd door de verkoper of een door deze aangewezen vervoerder, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af, zelfs al was zij reeds eerder afgeleverd in de zin.
Artikel 413 Afdeling.Verplichtingen van de koper.De verplichtingen van partijen onmiddellijk opeisbaar worden, alsmede omgezet in een verplichting tot het betalen van een bedrag dat hun geschatte actuele waarde vertegenwoordigt, dan wel de verplichtingen vervallen en worden vervangen door een verplichting tot het betalen van het voornoemde bedrag, of?7:228 lid 1 BW ).Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming Artikel 662 Artikel 663 Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege.Verplichtingen van de pachter Artikel 346 De pachter is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen.7:290 BW, die gemakshalve worden aangeduid als overige bedrijfsruimte en kantoren gebouwde onroerende zaken in de zin van art.Schenking Artikel 175 Artikel 176 lndien de schenker feiten stelt waaruit volgt dat de schenking door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen, rust bij een beroep op vernietigbaarheid de bewijslast van het tegendeel op de begiftigde, tenzij van de schenking een notariële akte is opgemaakt.Artikel 445 Afdeling.De huurovereenkomst kan ook mondeling worden aangegaan en is dan evengoed geldig, zij het dat het bewijs van het bestaan en haar inhoud niet gemakkelijk te leveren.Artikel 402 Artikel 403 Artikel 404 Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens.Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers Artikel 687 De overeenkomst van handelsvertegenwoordiging is een arbeidsovereenkomst waarbij de ene partij, de handelsvertegenwoordiger, zich tegenover de andere partij, de patroon, verbindt tegen loon dat geheel of gedeeltelijk uit provisie bestaat, bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze.

Artikel 222 Indien de huurder gebreken aan de zaak ontdekt of derden hem in zijn genot storen of enig recht op de zaak beweren, moet hij daarvan onverwijld aan de verhuurder kennis geven, bij gebreke waarvan hij verplicht is aan de verhuurder de door de nalatigheid.
Artikel 206 Artikel 207 Artikel 208 Onverminderd de gevolgen van niet-nakoming van de verplichting van artikel 206 is de verhuurder tot vergoeding van de door een gebrek veroorzaakte schade verplicht, indien het gebrek na het aangaan van de overeenkomst is ontstaan en aan hem is toe te rekenen.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap